Nowoczesne metody diagnostyki i leczenia w Centrum Lekarskim ALFA

Poznaj nasze główne specjalizacje

Pozwól sobie na komfort, jaki daje kompleksowa oferta

zabiegów, diagnostyki oraz profilaktyki w Centrum Lekarskim ALFA

Centrum Lekarskie ALFA

Z prawdziwą troską o zdrowie Twoje i Twoich bliskich oraz z pasją do nowoczesnych metod leczenia i innowacji medycznych diagnozujemy i leczymy w dwóch ośrodkach: w Skoczowie i w Bielsku-Białej, zapewniając najwyższy standard leczenia i opieki medycznej.

Centrum Lekarskie ALFA to wielospecjalistyczny ośrodek medyczny, działamy nieprzerwanie od 1999 roku. W naszej placówce w Bielsku-Białej zapewniamy podstawową opiekę zdrowotną (leczenie POZ finansowane z NFZ) oraz diagnostykę i leczenie w poradniach specjalistycznych.

W placówce ALFA w Skoczowie proponujemy natomiast diagnostykę i leczenie w poradniach specjalistycznych oraz leczymy i wykonujemy zabiegi operacyjne w oddziałach szpitalnych.

Dzięki doświadczonym i uznanym specjalistom oraz nowoczesnym sprzętom medycznym, w Centrum Lekarskim ALFA zapewniamy innowacyjne i kompleksowe metody leczenia różnego rodzaju schorzeń i chorób. Posiadamy własne pracownie diagnostyczne EEG, EMG, USG i USG Doppler.

Nasze najbardziej rozwinięte specjalizacje skupiamy w centrach leczenia specjalistycznego, m.in. Centrum Leczenia Zaćmy, Centrum Leczenia Bólu Kręgosłupa czy Centrum Leczenia Żylaków.

Poznaj nas bliżej

Czy zaćmę można wyleczyć bez operacji?

 

Pogor­szona ostrość widze­nia, wra­że­nie, że widzi się jakby przez mgłę czy też pro­blemy z widze­niem przy jasnym świe­tle – te wszyst­kie objawy wska­zują na zaćmę. Jest to jedna z naj­bar­dziej nie­bez­piecz­nych cho­rób oczu na całym świe­cie i cho­ruje na nią około 20 mln ludzi!

 

Na szczę­ście, kata­rakta to nie wyrok. Za pomocą krót­kiego zabiegu, który wyko­nu­jemy w naszym Oddziale Oku­li­styki w Sko­czo­wie, można ją wyle­czyć raz na zawsze. Jed­nak czy usu­nię­cie zaćmy jest konieczne? Czy można wygrać z cho­robą bez ope­ra­cji?

 Oddział Okulistyki

Czy zaćmę można wyle­czyć bez ope­ra­cji?
Sta­ty­styki Świa­to­wej Orga­ni­za­cji Zdro­wia wyraź­nie wska­zują, że zaćma jest naj­groź­niej­szą cho­robą oczu – to wła­śnie ona była naj­częst­szą przy­czyną śle­poty na świe­cie. Utrata wzroku w wyniku kata­rakty jest nie­od­w­ra­calna, dla­tego też należy jak naj­szyb­ciej pod­jąć kroki, dzięki któ­rym zatrzyma się ten nie­odwo­łalny pro­ces. W jaki spo­sób można to zro­bić? Obec­nie ist­nieje tylko jeden spo­sób – jest nim ope­ra­cja zaćmy. Nie­stety, na obecną chwilę nie ist­nieją bez­ope­ra­cyjne metody lecze­nia kata­rakty. Środki far­ma­ko­lo­giczne, które dostępne są na rynku, jedy­nie hamują postęp cho­roby, jed­nak jej nie zwal­czają. Za pomocą kro­pli do oczu czy kap­su­łek nie ustrze­żesz się przed śle­potą, jedy­nie odsu­niesz ten pro­ces w cza­sie. Dla­tego też, gdy oku­li­sta roz­po­zna u Cie­bie zaćmę, bez­zwłocz­nie musisz zapi­sać się na zabieg!

Czy brak sku­tecz­nych roz­wią­zań far­ma­ko­lo­gicz­nych ozna­cza, że przed zaćmą nie można się uchro­nić? Oczy­wi­ście, można sto­so­wać pro­fi­lak­tykę, która pozwoli opóź­nić pro­ces powsta­nia zaćmy. Nie­stety, kata­rakta jest na obecną chwilę cho­robą, w któ­rej nie ist­nieje żadna sku­teczna metoda zacho­waw­czego lecze­nia, przez co operacja zaćmy jest konieczna. Jed­nak ist­nieją pewne kroki, dzięki któ­rym opóź­nisz pro­ces powsta­wa­nia tego scho­rze­nia.

Jak wygląda pro­fi­lak­tyka?
Aby móc jak naj­dłu­żej cie­szyć się zdro­wym wzro­kiem, powi­nieneś:

  • Chro­nić oczy przed pro­mie­niami UV – w tym celu warto nosić oku­lary z fil­trem UV. Nie zapo­mnij też nosić maski ochron­nej, jeśli Twoja praca tego wymaga!
  • Jeśli jesteś cukrzy­kiem, pamię­taj o prze­strze­ga­niu zale­ceń swo­jego leka­rza. W prze­ciw­nym razie możesz przy­śpie­szyć roz­wój zaćmy.
  • Coraz czę­ściej oso­bom, które są w gru­pie ryzyka zacho­ro­wa­nia na kata­raktę, zaleca się suple­men­ta­cję wita­miny C. Wpływ na to zale­ce­nie ma sze­reg nauko­wych prac, w któ­rym potwier­dzono wła­ści­wo­ści ochronne wita­miny C.
  • Ogromne zna­cze­nie ma rów­nież odpo­wied­nia dieta. Sta­raj się, by na Twoim tale­rzu znaj­do­wało się jak naj­wię­cej warzyw, owo­ców i potraw, które są bogate w wita­miny oraz mine­rały.

Kto jest w gru­pie ryzyka?
Choć zaćma jest cho­robą, która może dotknąć każ­dego, to jed­nak znane są czyn­niki, przez które wzrasta moż­li­wość zacho­ro­wa­nia. Kto w szcze­gól­no­ści powi­nien sto­so­wać wyżej opi­saną pro­fi­lak­tykę?

Przede wszyst­kim osoby, które ukoń­czyły 60. rok życia. Naj­pow­szech­niej­szą odmianą tej cho­roby jest zaćma star­cza, która jest następ­stwem natu­ral­nego pro­cesu sta­rze­nia się orga­ni­zmu i dotyka wła­śnie osoby, które mają około 60. lat.

Kolejną grupą, która musi szcze­gól­nie uwa­żać, są cukrzycy. Nie­stety, cukrzyca bar­dzo czę­sto jest przy­czyną powsta­wa­nia tzw. zaćmy nastę­po­wej, która powstaje wsku­tek zabu­rzeń endo­kry­no­lo­gicz­nych.

Oprócz tego na zaćmę muszą uwa­żać osoby, które:

  • w prze­szło­ści miały urazy oka lub cho­ro­wały na zapa­le­nie twar­dówki, naczy­niówki lub też rogówki;
  • mają nie­do­czyn­ność przy­tar­czyc;
  • przez wiele lat brały leki ste­ry­dowe;
  • mają człon­ków w rodzi­nie cho­ru­ją­cych na zaćmę.

Wróć

Centrum Lekarskie ALFA

Oferujemy kompleksową diagnostykę i leczenie w zakresie wielu specjalności medycznych: okulistyki, chirurgii naczyń, urologii, neurologii, proktologii, ortopedii, rehabilitacji, laryngologii, medycyny estetycznej oraz medycyny rodzinnej.

2

Placówki


w Bielsku-Białej
i w Skoczowie.

32

Lekarzy


Kadra doświadczonych lekarzy
z wielu specjalizacji.

15

Specjalności


Szeroki zakres świadczeń
realizowanych
w zakresie umowy z NFZ.

20

Lat doświadczenia


Długoletnie doświadczenie
i wysoka jakość usług.

Wasza opinia jest dla nas ważna


Kompetentni ludzie, na odpowiednim miejscu. Zostałem potraktowany z uwagą i zaangażowaniem. Problemów przy rejestracji nie było. Polecam.

Ania K.

Polecam, polecam ,polecam!!! Okulistyka na najwyższym poziomie. Byłem z 75 letnią mamą do usunięcia zaćmy. Lekarze i obsługa pań w rejestracji bardzo dobra...

Krzysztof F.

Kompetentni ludzie, na odpowiednim miejscu. Zostałem potraktowany z uwagą i zaangażowaniem. Problemów przy rejestracji nie było. Polecam.

Ania K.

Polecam, polecam ,polecam!!! Okulistyka na najwyższym poziomie. Byłem z 75 letnią mamą do usunięcia zaćmy. Lekarze i obsługa pań w rejestracji bardzo dobra...

Krzysztof F.

Nasi partnerzy